หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

เฉลยข้อสอบ สังคมศึกษา TCAS 9 วิชาสามัญ O-NET

เฉลยละเอียดข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา 

ออกข้อสอบโดยครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

ข้อสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเตรียมโดม

จุดประสงค์ เพื่อให้น้อง ๆ ม.ปลาย รวมถึงน้อง ๆ ที่อยู่ใน LINE:@KruPwin  ที่แจกฟรีข้อสอบได้ฝึกทำข้อสอบทุกเดือน โดยจะส่งข้อสอบและเฉลยให้นักเรียนทุกเดือนผ่านทางไลน์ LINE: @KruPwin 

น้อง ๆ สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อรับแนวข้อสอบดี ๆ แบบนี้ได้ทุกเดือน แต่ละเดือนข้อสอบไม่ซ้ำกัน

ข้อสอบชุดเดือนธันวาคม 2563

สาระศาสนา

ตอบ 4 ถีนมิทธะ
ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนข้ออื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด
- 1 มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
- 2 มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณตน
- 3 อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน
- 5 ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

สาระหน้าที่พลเมืองฯ

ตอบ 2 สหธรรม
เพราะ สหธรรม เป็นวัฒนธรรมทางสังคม เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาททางสังคม เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ เป็นต้น
1) คติธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่มาจากศาสนา
2) สหธรรม ถูกต้อง
3) วัตถุธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
4) เนติธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย
5) คุณธรรม ผิด เพราะไม่ได้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรม


สาระเศรษฐศาสตร์

ตอบ 1 สหกรณ์นิคม
เพราะสหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ของผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอสำหรับประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สาระประวัติศาสตร์

 ตอบ 1 ศิลาจารึกที่ปราสาทเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- จุดสำคัญข้อนี้ ต้องรู้ว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จะต้องไม่พบ “ตัวอักษร”
- ข้อไหนที่มีตัวอักษร = ยุคประวัติศาสตร์
- ข้อ 1 ศิลาจารึก มีการบันทึกข้อความ = ตัวอักษร เป็นยุคประวัติศาสตร์
- ข้อ 2 ภาพเขียนบนถ้ำ ยังไม่เป็นตัวอักษรที่เป็นข้อความ เป็นภาพวาดเท่านั้น
- ข้อ 4 ภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดง เป็นการเขียนลวดลาย ยังไม่ใช่ตัวอักษร
- ส่วนข้ออื่น ๆ ไม่มีตัวอักษร


สาระภูมิศาสตร์

ตอบ 1 5138 III
ข้อนี้เป็นแนวข้อสอบจริงข้อ 41ปี 2562
ก่อนอื่น น้อง ๆ ต้องรู้ว่าข้อนี้ลักษณะการอ่านสารบัญระวางติดต่อ (Adjoining sheets) เป็นอย่างไร จากนั้นวิธีคิดแต่ละ blank ให้มานั้นเทียบกับการอ่านครับ
- สิ่งที่ต้องทราบ คือ การอ่านเลขโรมัน I II III IV วนแบบ ตามเข็มนาฬิกา
IV I
III II
- โดยสี่ช่องเล็ก ๆ เป็นหนึ่งชุด เช่น 5238 จะมี 4 ช่องเล็ก ๆ คือ 5238 I , 5238 II 5238 III, 5238 IV หมุนตามเข็มนาฬิกา
- ครูพี่วินทำเป็นตัวอย่างเป็นตารางด้านล่างนี้ประกอบเพื่อจะเข้าใจง่ายขึ้น ว่าง ๆ ลองหมุนเล่นดูก็ได้นะ

5238 IV  5238 I

5238 III 5238 II

จากโจทย์จะได้คำตอบเป็น ดังนี้
1 (5138 IV) 2 (5138 I) 5238 IV
3 (5138 III) 5138 II 5238 III
5137 IV 4 (5137 I) 5 (5237 IV)

ข้อสอบชุดเดือนพฤศจิกายน 2563

สาระศาสนา

ตอบ 1 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
ข้อ 1 เป็นหลักธรรมที่ดีสุด ที่ควรนำไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ เพราะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน
การปฏิบัติตนอยู่ในหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 (หัวใจเศรษฐี)
ได้แก่
1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน
2) อารักขสัมปทา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สิน อดออม
3) กัลยาณมิตตตา รู้จักคบมิตรดีที่มีความรู้และประพฤติดี
4) สมชีวิตา รู้จักอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่ทำให้ตนสุรุ่ยสุร่าย
หากทำได้แบบนี้ก็จะรอดพ้นเป็นหนี้และมีความสุขในการดำเนินชีวิต
ส่วนข้ออื่น ๆ ยังไม่สอดคล้องเพราะ
- 2 สาราณียธรรม 6 คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
- 3 นิวรณ์ 5 คือ สิ่งที่กั้นจิตคนไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม
- 4 นิยาม 5 คือ กฎธรรมชาติ
- 5 ปาปณิกธรรม 3 คือ หลักการในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า


สาระหน้าที่พลเมืองฯ

ตอบ 3 การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อให้ร่ำรวย
ผิด การจัดระเบียบสังคมไม่ได้มีค่านิยมในการการแสวงหาทรัพย์สินให้ร่ำรวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด แสดงว่า รวยจากการทุจริต แบบนี้ก็ไม่ได้
- ระวัง !! ข้อนี้ดูแต่คำว่า ค่านิยม อยู่ในเรื่องการจัดระเบียบสังคมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูบริบทด้วย คืออ่านตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งในตัวเลือกทั้งหมดบอกว่า “ค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความร่ำรวย” เราต้องว่าดูว่า ค่านิยมความร่ำรวยใช่การจัดระเบียบสังคมหรือไม่
- คำตอบคือไม่ใช่ ถ้าจะให้ตอบว่าค่านิยม ที่ใช่ในการจัดระเบียบสังคม เช่น ค่านิยมความพอเพียงประมาณนี้ หรือที่ตัวเลือกว่า “ไม่ว่าด้วยวิธีใด” ถ้าอย่างนั้นเกิดร่ำรวยแต่ได้ด้วยวิธีทุจริต อันนี้ก็ไม่ใช่ค่านิยมในการจัดระเบียบสังคมนั่นเอง
- จริง ๆ ข้อนี้นอกจากวัดความจำว่าค่านิยมอยู่ในเรื่องการจัดระเบียบสังคมแล้ว ต้องมาวิเคราะห์อีกด้วยว่า ค่านิยมนี้ใช่หรือไม่ใช่ของการจัดระเบียบสังคมอีกด้วย
- จุดเด่นคือ ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งเรื่องในการจัดระเบียบทางสังคม แต่ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ทุกเรื่องของค่านิยมที่อยู่ในการจัดระเบียบสังคม เช่น ค่านิยมความฟุ้งเฟ้อ สิ้นเปลือง ความร่ำรวย เป็นต้น แต่ถ้าความรู้จักประหยัด พอเพียง ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง อันนี้ค่านิยมที่ใช่ในการจัดระเบียบสังคม
- ความรู้ที่น่าสนใจ เรื่องการจัดระเบียบสังคม
- ค่านิยมที่คณะกรรมกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนด มี 5 ข้อ คือ
1. พึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ
2. ประหยัดและอดออม
3. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4. มีคุณธรรม
5. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- จะเห็นว่า ตัวเลือก 3 ค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความร่ำรวย” จะไม่ใช่ค่านิยมที่สอดคล้องในการจัดระเบียบสังคมตามคณะกรรมฯ กำหนดไว้ จะขัดแย้งกับคณะกรรมฯ กำหนดไว้ที่กำหนดค่านิยมที่ว่า “ประหยัด อดออม” อีกด้วย

สาระเศรษฐศาสตร์

ตอบ 4 อุปสงค์เพิ่มขึ้น ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น
ปัจจัยเทศกาลสำคัญเป็นหนึ่งในตัวกำหนดอุปสงค์ เพราะถึงเทศสงกรานต์ ทำให้อุปสงค์ต่อปืนฉีดน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น

สาระประวัติศาสตร์

ตอบ 3 2448
- วิธีแปลงรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ เอาปี ร.ศ. + 2324
- จากโจทย์ ร.ศ. 124 นำมาบวกกับ 2324 จะได้เท่ากับ พ.ศ. 2448


สาระภูมิศาสตร์

ตอบ 1 Hygrometer - Barometer - Aerovane
- Hygrometer ไฮโกรมิเตอร์ วัดความชื้นในอากาศ
- Barometer บารอมิเตอร์ วัดความกดอากาศ
- Aerovane แอโรเวน วัดทิศทางและความเร็วลม
- ส่วน Rain Gauge เรนเกจ วัดน้ำฝน


ข้อสอบ ชุดเดือนตุลาคม 2563

สาระศานา

เฉลย ตอบ 5 ปริญญา และ ปหานะ
- “การกำหนดขอบเขตปัญหา” = ปริญญา
- “การกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์” = ปหานะ
เพราะตามหลักกิจของอริยสัจ 4 ได้แก่
1) ปริญญา ทุกข์ ควรรู้ คือการกำหนดปัญหา
2) ปหานะ สมุทัย ควรละ คือ การกำจัดสาเหตุของทุกข์
3) สัจฉิกิริยา นิโรธ ควรทำให้แจ้ง คือการเข้าถึงภาวะดับทุกข์
4) ภาวนา มรรค ควรเจริญ คือหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ไร้ปัญหา

สาระหน้าที่พลเมืองฯ

เฉลย ตอบ 2 ทองคำตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
เพราะทองคำ ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ และไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้จำนอง
- ข้อ 3 ถูก เพราะเป็นอสังหาริมทรัพย์
- ข้ออื่น ๆ ถูกต้อง เพราะเป็นสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนด


สาระเศรษฐศาสตร์

เฉลย ตอบ 1 เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ
- ก่อนอื่น ตัดตัวเลือก 2 กับ 5 ไปก่อน เพราะอัตราภาษี และการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นนโยบายการคลัง แต่โจทย์ถามนโยบายการเงิน
- เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ ข้อนี้ถูกต้อง
- เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ผิด ต้องลดอัตราดอกเบี้ย
- ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิด เพราะโจทย์ถามนโยบายการเงิน ไม่ใช่นโยบายการคลัง
- เพิ่มการขายพันธบัตร ผิด ต้องลดการขายพันธบัตร
- เพิ่มเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ผิด เพราะเป็นนโยบายการคลัง ไม่ใช่นโยบายการเงิน

สาระประวัติศาสตร์

เฉลย ตอบ 5 กบฏ ร.ศ. 130
กบฏ ร.ศ. 130 เป็นกบฏเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6
- เมื่อนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง วางแผนปฏิบัติการโดยหมายให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย
ระวังสับสน !! เหตุการณ์ ร.ศ. 103 เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5
- เป็นการเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการ
- ส่วนข้ออื่น ๆ เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่ 5


สาระภูมิศาสตร์

เฉลย ตอบ 5 นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส
1) ผิด นายทะเล ไม่นำขยะปนเปื้อนสารเคมีจากต่างประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาบาเซิล
2) ผิด นางสาวปลา พัฒนาป่าชุมชนในประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
3) ผิด นายหมึก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องเป็นตามพิธีสารเกียวโต
4) ผิด นางสาวปู ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ ต้องเป็นตามอนุสัญญาแรมซาร์
5) ถูกต้อง นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส

ถ้าไม่พร้อม "เตรียมเอง" หรือเรียนมาแล้วแต่ต้องการ"เพิ่มคะแนน" ดันวิชาอื่น ๆ ขึ้นอีก ติวเวลาสั้น ๆ ใช้ทบทวนให้ "แม่นยำ" ก่อนสอบโค้งสุดท้าย

มี "ตัวช่วย" ติวออนไลน์ **สมคำร่ำลือ"ที่ดีที่สุด คอร์สนี้

Combo TCAS ภาษาไทย-สังคม

ตอบโจทย์  ครบทุก "ประเด็น" ชั่วร์ !!

ทั้งเนื้อหาเนื้อ ๆ (ไม่น้ำเยอะ) + วิธีการจำ + เฉลยข้อสอบจริง มากกว่า 12 ปีย้อนหลัง ฝึกทำจนคะแนน "พุ่ง"แน่ !!

เปิดรับสมัครแล้ว !! คอร์ส Combo TCAS ภาษาไทย + สังคมศึกษา 

เพื่อใช้สอบ วิชาสามัญ แพทย์ กสพท. O-NET GAT ใช้ยื่นทั้งคณะสายวิทย์และสายศิลป์

เป็น"คอร์สที่ดีที่สุด" สำหรับติวออนไลน์ ครูพี่วินได้ตั้งใจสอนมากสุดพิเศษ !! ให้น้อง ๆ ใช้สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ที่ช่วยประหยัดเวลาอ่านหนังสือ ให้นักเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศักยภาพ ได้เร็วขึ้นกว่านั่งอยู่เฉย ๆ และแค่คิดว่าจะอ่านเองใกล้ ๆ สอบ

มาเปลี่ยนเป็นรู้ตัวและติวให้ถูกจุด โฟกัสจุดที่ออกสอบเน้น ๆ พร้อมมีสูตรเฉพาะการจำสุดล้ำที่แตกต่างของครูพี่วินคิดค้นมาให้น้อง ๆ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว ทำข้อสอบได้จริง เพื่อได้คะแนนเพิ่มขึ้น

ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุด !!

ติวสั้น ๆ แต่ได้ผลลัพธ์เยอะ ด้วยคุณภาพการสอนของครูพี่วิน TOP ประเทศ รวมทั้งเป็นติวเตอร์และอาจารย์ออกข้อสอบจำลองสนามสอบให้นักเรียนในโครงการระดับประเทศหลากหลายโครงการ

ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติวครบจบคอร์สเดียว สรุปเนื้อหาทุกบท และตะลุยโจทย์เฉลยละเอียด

ราคา 2,590.- จากปกติ 5,500 .-  (คุ้มมากได้ 3 วิชา ไทย สังคม และ GAT )

รวมคอร์ส Master GAT เชื่อมโยงเต็มคอร์ส 15 ชม. (มูลค่า 1,500.-)

สอบถามโปรโมชั่นทาง LINE: @KruPwin 

สมัครด่วน ใกล้หมดเขตแล้ว !!

นี่คือ จุดเปลี่ยนอนาคต พลิกคะแนนวิชาภาษาไทย และสังคม แถม GAT เชื่อมโยง

ให้เปลี่ยนแปลงก้าวกระโดด

สมัครได้เลยวันนี้ 

ขั้นตอนสมัคร

1) โอนเงินได้ทันทีตั้งแต่วันนี้  (ย้ำว่าสมัครก่อน ได้เรียนเตรียมตัวก่อน) แล้วส่งใบสลิปมาที่ LINE: @KruPwin

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 009-0-04587-4

พีรพงศ์ หนูเจริญ

2) เมื่อโอนเงินเสร็จ จะให้ลงทะเบียนแจ้งรับหนังสือและรับรหัสเข้าเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ LINE: @KruPwin 

โทร 084 625 2075

Tags : ติวไทย ติวสังคม ภาษาไทย O-net  สังคมศึกษา O-net  ไทย สังคมศึกษา  O-net ไทย สังคม   9 วิชาสามัญ   สังคมวิชาสามัญ   ภาษาไทยวิชาสามัญ   สรุปเนื้อหา   ข้อสอบ  


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view