หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

ข้อสอบตรงรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบตรง คอร์สรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากคอร์ส Diamond POL (เฉพาะเล่มสีชมพู เล่ม 1) 

ฉบับใหม่ล่าสุด


9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา

🔖สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เรื่องสังคมในชมพูทวีป
เรื่อง ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู , ศาสนาคริสต์ , ศาสนาอิสลาม
เรื่อง หลักธรรมและศาสนพิธี
เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
🔖สาระที่ 2
หน้าที่พลเมืองฯ
เรื่อง สังคมวิทยา
 1. 3
เรื่องรัฐศาสตร์
 1. 1
 2. 5
 3. 4
 4. 1
 5. 5
 6. 5
เรื่อง นิติศาสตร์
🔖สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์
เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์
เรื่อง การเงินการคลัง
เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
🔖สาระที่ 4
ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง การนับศักราช
เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เรื่อง สุโขทัย - อยุธยา
เรื่อง สมัยรัตนโกสินทรงรัชกาลที่ 1 - พ.ศ. 2475
เรื่อง สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน
เรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรมไทย
🔖สาระที่ 4
ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์สากล
เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันตก
 1. 2
 2. 4
 3. 4
 4. 1
 5. 1
 6. 3
 7. 2
 8. 3
 9. 5
 10. 3
 11. 2
เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันออก
 1. 3
 2. 4
🔖สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์
เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ
 1. a
เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตรี
 1. e
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. c
 2. e
 3. c
เรื่อง ภัยพิบัติ
เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ

*****************************

เฉลย O - NET วิชาสังคมศึกษา

เฉลย O-NET วิชาสังคม หน้า 72
 1. 4
 2. 1
 3. 4
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 2
 8. 1
 9. 3
 10. 1
 11. 1
 12. 4
 13. 3
 14. 2
 15. 1
 16. 3
 17. 3
 18. 1
 19. 3
 20. 1
 21. 2
 22. 4
 23. 1
 24. 4
 25. 4
 26. 4
 27. 1
 28. 1
 29. 4
 30. 2
 31. 2
 32. 2
 33. 1
 34. 3
 35. 4
 36. 2
 37. 4
 38. 1
 39. 2
 40. 1
 41. 1
 42. 1
 43. 3
 44. 3
 45. 2
 46. 2
 47. 2
 48. 2
 49. 1
 50. 4
 51. 3
 52. 4
 53. 3
 54. 4
 55. 3
 56. 4
 57. 1
 58. 2
 59. 2
 60. 1
 61. 2
 62. 1
 63. 1
 64. 2
 65. 4
 66. 4
 67. 2
 68. 4
 69. 2
 70. 3
 71. 1
 72. 2
 73. 1
 74. 2
 75. 3
 76. 2
 77. 4
 78. 2
 79. 3
 80. 2เฉลยข้อสอบตรง คอร์สรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากคอร์ส Diamond Singha (เฉพาะเล่มสีฟ้า)

ฉบับเก่า

ตอนที่ 2 SEAS - อาเซียน (หน้า 32 )

ตอนที่ 3 รัสเซีย ( หน้า 62 )

ข้อสอบรับตรง 9 วิชาสามัญ

 1. 5
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 4
 6. 3
 7. 5
 8. 2
 9. 4
 10. 4
 11. 5
 12. 5
 13. 5
 14. 1
 15. 4
 16. 1
 17. 1
 18. 4
 19. 5
 20. 5
 21. 4
 22. 4
 23. 3
 24. 2
 25. 2
 26. 2
 27. 3
 28. 1
 29. 3
 30. 3
 31. 3,5 (มีคำตอบถูก 2 ข้อ)
 32. 4
 33. 4
 34. 3
 35. 2
 36. 4
 37. 1
 38. 4
 39. 2
 40. 1
 41. 2
 42. 1
 43. 3
 44. 4
 45. 5
 46. 3
 47. 4
 48. 2
 49. 3
 50. 5

ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา

ส่วนที่ 1 (ข้อ1-50) เลือกตอบ 1 ข้อ 

ส่วนที่ 2 (ข้อ51-100) เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

 1. 4
 2. 4
 3. 2
 4. 2
 5. 3
 6. 3
 7. 2
 8. 2
 9. 2
 10. 2
 11. 4
 12. 2
 13. 4
 14. 2
 15. 3
 16. 2
 17. 3
 18. 2
 19. 3
 20. 3
 21. 1
 22. 4
 23. 1
 24. 3
 25. 2
 26. 3
 27. 2
 28. 3
 29. 3
 30. 2
 31. 3
 32. 2
 33. 1
 34. 3
 35. 3
 36. 3
 37. 4
 38. 2
 39. 1
 40. 4
 41. 2
 42. 4
 43. 4
 44. 4
 45. 2
 46. 3
 47. 4
 48. 3
 49. 3
 50. 2
 51. 1 2 3 4
 52. 1 2
 53. 1 2 
 54. 1 3
 55. 1 3
 56. 1 2 3 4
 57. 1 4
 58. 1 2 3 4
 59. 1 4
 60. 2 3 4 
 61. 1 3 4
 62. 1 2 4
 63. 3 4
 64. 2 4 
 65. 1 2
 66. 1 2 4
 67. 1 4
 68. 2 3 4
 69. 3 4 
 70. 2 4
 71. 2 4
 72. 1 2
 73. 3 4
 74. 2 3 4
 75. 1 2 3
 76. 2 3
 77. 1 3
 78. 1 3 4
 79. 1 2
 80. 1 4
 81. 1 2 4
 82. 2 3
 83. 1 4
 84. 1 2 3 4
 85. 1 4
 86. 1 3 4
 87. 2 3 4
 88. 1 3
 89. 2 4
 90. 2 4
 91. 2 3 4
 92. 2 3
 93. 1 2 3 4
 94. 1 2 3
 95. 3 4
 96. 1 3 4
 97. 1 2 3 4
 98. 1 2 3 4
 99. 1 2 3 4
 100. 1 3

แนะนำ คอร์สรัฐศาสตร์ "สรุปครบทุกอย่าง"โค้งสุดท้าย ก่อนสอบ 

Tags : ข้อสอบรัฐศาสตร์   ข้อสอบเก่า   สอบตรง  รับตรง  รัฐศาสตร์  มธ.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   TCAS   SEAS   อาเซียน   รัสเซีย   9 วิชาสามัญ   O-NET   สังคมศึกษา


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view