หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

รายชื่อสอบติด สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ BMCI , รัสเซียศึกษา RUSSIAN , เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS

ติดเยอะจริง  รายชื่อจริง  สนุกมากของจริงต้องเตรียมโดม

เตรียมโดม ที่แรก • ที่เดียว • ที่สุด สอบติดSEASเป็นอันดับ 1 ของประเทศ กว่า 9 ปีซ้อน ดังนี้รายชื่อนักเรียนเตรียมโดมสอบติด #BMCI
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประจำปี 2559

จากคณะสาขารับไว้ 60 คน นักเรียนเตรียมโดมสอบติด 37 คน ดังนี้

1. นางสาว กชกร  กรกมลวนิช (ซีเกมส์)
2. นางสาว กมลชนก  อ่อนเหล่ (แฟร์รี่)
3. นางสาว กัญญาณัฐ  ซื่อสัตย์ (แพรว)
4. นางสาว กัญญารักษ์  บัวเนียม (ฟา)
5. นางสาว กุลยา  ชิณณะพินิต (นิ้ง)
6. นางสาว จันทิมา  เฮงจันทร์ (สายป่าน)
7. นางสาว จารุวรรณ  นาวัลย์ (ขวัญ)
8. นางสาว ชุติภัท  ตัณฑะเตมีย์ (กิ๊ป)
9. นาย ณัฐชนน  จีนเพ็ชร (นนท์)
10. นาย เดชบดินทร์  เฟื่องนาค (มอส)
11. นาย ธนกฤษ  เกตุเนตร (Earth)
12. นาย ธนวรรธน์  เฮงมา (เต้)
13. นางสาว ธนัญญา  มากมงคล (แนท)
14. นาย นพปฎล  สุขิตรกูล (เน)
15. นางสาว นริสรา  เลิศไพฑูรย์พันธ์ (มุก)
16. นางสาว นาฎนภัสร์  องอาจ (หวานตา)
17. นางสาว นิภาภัทร  แก้วอนันต์ (มายด์)
18. นางสาว บัณฑารีย์  พุ่มกุมาร (เนม)
19. นางสาว ปัณฑ์ชนิต  จิรังวรพจน์ (อีฟ)
20. นางสาว พรทิภา  จันทรงสกุล (แพร)
21. นางสาว พรพิชชา  สิงหเดโช (พีช)
22. นางสาว พิชามญช์ุ  รุจิรกาล (แพน)
23. นาย พิสิษฐ์สรรค์  พงษ์ประสิทธิ์ (พร้อม)
24. นาย พีรพัฒน  ไชยธวัช (พี)
25. นางสาว เพียงแก้ว  หนูไธสง (อาย)
26. นางสาว มุกรดา  ตั้งโชควิพุธ (มุก)
27. นางสาว รภัสสรณ์  รัตตกุล (แจม)
28. นางสาว รัตติยากร  กฤษฎาธาร (ป๊อป)
29. นางสาว วรินทิรา  นามสง (ไชน่า)
30. นางสาว วาทินี  พราหมณะนันทน์ (พลอย)
31. นางสาว วาสิตา  อนันตพงษ์ (แป้ง)
32. นาย ศุภณัฐ  เหรียญวิทยากุล (ณัฐ)
33. นางสาว สุชญา  สรรเสริญอายุ (ซูโม่)
34. นาย อดิเทพ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ (ออฟ)
35. นางสาว อภิสรา  ศรีวิมล (หมูแฮม)
36. นาย อมฤต วณิชย์เจริญสกุล (ไทม์)
37. นางสาว อรภัทร  เวชชูศักดิ์ชัย (พลอย)

....

คอร์สเรียนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ คลิก ตารางเรียน


รายชื่อนักเรียนเตรียมโดมสอบติด #รัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชารัสเซียศึกษา
ประจำปี 2559

สอบติดหมดทุกคน จากจำนวนนักเรียนเตรียมโดมทั้งหมด (เรียนกลุ่มน้อย แต่สอบติด 100% = ติดทุกคน ทุบทุกสถิติ)

ท้าพิสูจน์ คอร์สรัสเซียศึกษา คุณภาพที่สัมผัสได้ ดังนี้

Coming Soon 


รายชื่อนักเรียนเตรียมโดมสอบติด #SEAS
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ประจำปี 2559

จากคณะสาขารับไว้ 100 คน นักเรียนเตรียมโดมสอบติด 89 คน ดังนี้

1. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นสิรานนท์ จอย 
 2. นางสาวกมลพรรณ สุวรรณพืช แพรว 
 3. นางสาวกมลวรรณ พิมพา เบล 
 4. นายกฤช กลิ่นหอม กฤช
5. นางสาวกัญญ์วรา ใจใหญ่ เนย 
 6. นางสาวกัญญารักษ์ บัวเนียม พา 
 7. นางสาวกุลปริยา ปฐมัง ไข่มุก 
 8. นางสาวขวัญจิรา จุฑาสันติกุล ขวัญ 
 9. นางสาวคัทลียา ม่วงสอนเขียว เฌอแตมป์
10. นายจงเจริญ ส้มเกิด เปรม
11. นายจักรภัทร ทรงพลนภจร อารัม
12. นางสาวจิดาภา อินทรพันธ์ โมจิ
13. นายจิรพัฒน์ ดวงอุปะ กิ๊ก
14. นายชนกันต์ พุกะทรัพย์ อิ๊ม 
 15. นางสาวชนยชา ช้างมงคล ไนซ์
16. นางสาวชวัลรัตน์ วัฒนา หวันหยี 
 17. นางสาวชวัลลักษณ์ ชลังสุทธิ์ เมล 
 18. นางสาวชุติมณฑน์ สมชื่อ มายด์ 
 19. นางสาวญาณินท์ แสงมณี ใบบัว 
 20. นางสาวฐานรัตน์ นรินทร์สุขสันติ ทิพย์ 
 21. นายณัชพล สวรรค์พิทักษ์ พล 
 22. นางสาวณัชสุดา สวรรค์พิทักษ์ 
 23. นางสาวณัฐชานันท์ ชุณหวิภารัตน์ ไนน์ 
 24. นางสาวณัฐณิชา บำเพ็ญนรกิจ เมย์ 
 25. นางสาวณัฐนิชา อ่วมกระทุ่ม ฟ้า 
 26. นางสาวณัฐรดี เกิดปั้น นุ่น 
 27. นางสาวณัฐวรา ยามะเพวัน ปุณ 
 28. นางสาวณิชากร ราชพิบูลย์ ออย 
 29. นายทรงฤทธิ์ ธนชิตชัยกุล โจเซฟ 
 30. นางสาวทอฝัน อุตมขจรกุล แพรวา 
 31. นายทายานนท์ พงษ์ศิริ ท็อป
32. นายทินกร จ่างพิพัฒนวกิจ อันอัน 
 33. นายธนกฤต ดาวขจร สตางค์ 
 34. นายธนกฤษ เกตุเนตร เอิร์ท
35. นายธนวัฒน์ เอี่ยมขจรศิริ จัมพ์ 
 36. นางสาวธนิตา โชคเอี่ยมวิเชียร แอน 
 37. นางสาวธนิษฐา สุกกล่ำ ฟิล์ม 
 38. นางสาวธมลวรรณ วงษ์หงส์ มายด์ 
 39. นายนพปฏล สุขิตรกูล เน 
 40. นางสาวนภัสสรณ์ กิจมงคลธรรม เบล
41. นายนิติธร ประพฤติธรรม บิ๊กกี้ 
 42. นางสาวเบญญาภา เตชะโพธิวรคุณ เบญ 
 43. นางสาวเบญญาภา อชโชติพงศ์
44. นางสาวประนิดา สิมัยนาม มิเชลล์
45. นางสาวปวันรัตน์ ธนะเกรียงไกร ฟร้อง 
 46. นางสาวปิยฉัตร กล้าหาญ ใบเฟิร์น 
 47. นางสาวปิยาพัชร ตั้งตระกูลพงศ์ เปี่ยม
48. นางสาวพรทิพย์ สินไพศาลทรัพย์ ปูเป้ 
 49. นางสาวพรทิภา จันทรงสกุล แพร 
 50. นางสาวพรสวรรค์ มั่นเขตวิทย์ ผิงผิง 
 51. นางสาวพัทธ์ธีรา ไตรสุริยธรรมา หมิง 
 52. นางสาวพิชญา อิทธิชัยวัฒนา พีท 
 53. นางสาวพิชามญชุ รุจิรกาล แพน 
 54. นายพิตรพิบูล ปานอยู่ มาร์ท
55. นางสาวพิมพ์ประภัทร์ ธนบูรณ์กุลภา มาย 
 56. นางสาวพิมพิกา มงคลพิพัฒน์กุล พิม
57. นางสาวพิราภรณ์ กรกาญจนวุฒิ แซน 
 58. นายพิสิษฐ์สรรค์ พงษ์ประสิทธ์ พร้อม 
 59. นางสาวภัคจิรา ภราดรสุธรรม เดียร์ 
60. นางสาวภัชธีญา วิชิตวรกุล บี 
61. นางสาวภาขวัญ ยอดปืน ปุ๊ก
62. นาย ภานุพงศ์ ศานติวัตร โฟล์ค 
 63. นางสาวภารวี สวัสดิ์เอื้อ เฟรม 
 64. นางสาวมณีรัตน์ วั่นเล่ง ทราย 
 65. นางสาวรมิดา ชั้นพรภักดี แพรว 
 66. นางสาวรัตติยากร กฤษฎาธาร ป๊อป 
 67. นางสาวริสา ตันชูเกียรติ โบว์ 
 68. นายรุ่งกิจ วิจิตรจันทร์ นุ๊ก 
 69. นางสาวรุ่งรัศมี รตโนภาส มายมิ้นท์ 
 70. นางสาวลลิตา มลิทอง บุ๊ค
71. นางสาวลักษิกา ศรีทองกุล มาย 
 72. นางสาววนิชญา ทองเกตุ หนิง 
 73. นางสาววรินทิรา สุวรรณวานิชกุล ไชน่า 
 74. นายวสันต์ อิทธิอภิบวร เพชร 
 75. นางสาววาสิตา อนันตพงษ์ แป้ง 
 76. นางสาวศศิวิมล ธรรมกุล นุ๊กกี้ 
 77. นางสาวศุภกานต์ ประโยชน์ แองเจิ้ล 
 78. นางสาวสรินดา ทรงศักดิ์ นินิว 
 79. นางสาวสโรชินี พลสุวรรณ์ เกรท 
 80. นายสิทธินนท์ ตารินทร์ การ์ตูน 
 81. นางสาวสิริษา พุทธาภัทรกร อิ๋ง 
 82. นางสาวสุชญา สรรเสริญอายุ ซูโม่
83. นางสาวสุภาดา ภูมิรัตนางกูร ไอ 
 84. นางสาวสุวพิชชา บุญเจริญ แทน
85. นายอนพัทย์ ล้อมวงษ์พานิช คัง 
 86. นางสาวอภิญญา อภิโชคเจริญชัย แพม 
 87. นายอมฤต วณิชย์เจริญสกุล ไทน์
88. นางสาวอรวรา เก็จวลีวรรณ ฟิน 
 89. นางสาวอรวรา เกตานนท์ อิ๊งค์


หมายเหตุ

(กำลังปรับปรุงเว็บหน้านี้ น้อง ๆ สามารถของดูรายชื่อผลงานสอบติดปีล่าสุดได้ที่สถาบันก่อนครับ โปรดระวังขณะนี้ มีติวเตอร์ (มือสมัครเล่น) แต่แอบอ้างว่าติวเป็นอันดับ 1 (หรอ) ซึ่งพยายามอัปตัวเอง สงสัยขาดแคลนมาก โดยเริ่มติวแล้วสร้างข่าว โฆษณาชวนเชื่อให้นักเรียนหลงผิด ทั้งไม่หวังดี ปล่อยข่าวลือ แอบอ้าง และชุบตัวเลียนแบบจากที่นี่ อย่าบั่นทอนครูสอนที่มาด้วยความตั้งใจจริงให้นักเรียนแบบนี้เลย  น้อง ๆ พบเห็นว่ามีหนังสือโปรดแจ้งทางสถาบันได้ทันที หรือสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ LINE: @triamdome โทร. 084 625 2075)Tags : รายชื่อสอบติด สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ BMCI   รัสเซียศึกษา RUSSIAN   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view