หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

รายชื่อนักเรียนสอบติดSEAS&รัสเซียศึกษา

ขอแสดงความยินดี 

นักเรียนเตรียมโดมสอบติด โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(SEAs) และ โครงการรัสเซียศึกษา(RUSSIA)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

1) นาย กลย์ภัทร์. อาชวกุลเทพ  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

2) นาย กานต์ชนิต. เลิศสิริเพียร  รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี

3) นางสาว กชกรนฤภร  จันทร์คง  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

4) นางสาว กนกวรรณ. สำราญวงศ์
5) นางสาว กนกอร. สกรรัตน์
6) นางสาว กมลชนก. สาระศาลิน  รร.สตรีวิทยา2
7) นาย กรภัทร์. วิสุทธิเนตรสกุล
8) นาย กฤตณัฐ. อดีรัตน์  รร.อัสสัมชัญ
9) นายก้องรพี. ตัณฑประศาสน์  รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
10) นางสาวกัญจนพร. นุศรีอัน  รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
11) นางสาว กันต์ฤทัย. มนัสปิยะเลิศ  รร.กาญจนานุเคราะห์
12) นาย กิตติคุณ. ศรีวัฒนเวช  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช
13) นางสาว เกณิชา. ดาวพราย  รร.สตรีวิทยา2
14) นางสาว โกลัญญา. อายนบุตร  รร.นวมินทราชินูทิศ
15) นางสาว จิดาภา. ธีระมงคลกิจ  รร.สตรีนครสวรรค์
16) นางสาว จิดรานุช. ศรีเพชร์  รร.สารสาวน์วิเทศนิมิตใหม่
17) นางสาว จิรัชญา. ตั้งวิทูรธรรม  รร.เซนต์ฟรังค์ฯ
18) นาย จิตวัต. โซวพิทักษ์วัฒนา  รร.วัดสุทธิวราราม
19) นางสาว จิระ. ปฐมวงศ์กุล  รร.บางปะกอกวิทยาคม
20) นางสาว เจริดจ้า. จีระตระกูล  รร.ราชินีบูรณะ
21) นางสาว ชนะวรรณ. โสภณพัชรคุณ  รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
22) นางสาว ชลาธร. ต่วนชะเอม  รร.มัธยมวัดนายโรง
23) นางสาว ชาลิสา. ประสงค์ศิลป์  รร.สามเสนวิทยาลัย
24) นาย ชิษณุชา. ไสลสุข  รร.มารีวิทยา ปราจีนบุรี
25) นางสาว ญานิศา  เครือวิทย์
26) นางสาว ญาดา. จีระวิทยาพงศ์  รร.สาธิตราชภัฏนครปฐม
27) นางสาว ฐาปะณีย์. จันทร์มีศรี  รร.ศึกษานารี
28) นาย ฐานวัฒน์. เกษประยูร  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
29) นางสาว มาริษา. พุ่มพิรินพฤนท์ (โควตานานาชาติ)
30) นางสาว ณิชมน. ใจท้วม  รร.เบญจมราชาลัย
31) นางสาว ณิชา. เชาวนปรีชา  รร.โยธินบูรณะ
32) นางสาว ณัฐกมล. พินิจจันทร์  รร.อยุธยาวิทยาลัย
33) นางสาว ณัฐนัท. แสนอิสระ  รร.ราชนันทาจารย์ฯ
34) นางสาว ดวงกมล. หาญยุทธ  รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต
35) นางสาว ทิพย์ธีตา  ปพนเดชาวงศ์  รร.ศึกษานารี
36) นาย ธนากร. เพชรคีธีสกุล  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
37) นาย ธนัชเอก. นวนแป้น  รร.วัดราชบพิธ
38) นาย นครินทร์.  สาครนครินทร์  รร.วัดราชบพิธ
39) นางสาว นภสร. บินซูกอร์  รร.สตรีวิทยา2
40) นาย นราธิป. โกตน  รร.โพธิสารพิทยากร
41) นางสาว นวพร. เพชรเอียด  รร.สวนกุหลาบฯนนทบุรี
42) นางสาว นัทณภัค. ต่อชีพ  รร.สุรนารีวิทยา
43) นางสาว นันทิชา. สกุลคู  รร.อุดรพิทยานุกูล
44) นาย นิทัศน์. นิธิลาวัณย์  รร.วัดราชบพิธ
45) นางสาว นิศาชล. เตชะพันธุ์  รร.สุราษฎร์ธานี
46) นางสาว นิจภารัตน์. พงศ์พีระชัย  รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ
47) นางสาว เนตรนรินทร์. นพรัตน์  รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
48) นางสาว บัณฑิตา. มาคัชชะ  รร.เบญจมราชาลัย
49) นาย บุญฤทธิ์. ร้อยพุทธ  รร.ปราจินราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
50) นาย ปกรณ์. ตัญศิริสุข  รร.สามเสนวิทยาลัย
51) นาย ปฏิเวธ.  เหลืองศรีสว่าง  รร.ชัยนาทพิทยาคม
52) นางสาว ปทิตตา. ไตรธรรม  รร.สารวิทยา
53) นางสาว ปภัสมนต์. มั่นคงดี  รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
54) นาย ปรมัตถ์. ขุนชิต  รร.สภาราชินี ตรัง
55) นาย ปรีดิท. สุคนธชาติ
56) นางสาว ปลายวดี. กอใจประเสริฐ  รร.สตรีมหาพฤฒาราม
57) นาย ปวรวิชญ์. อมรมุนีพงศ์  รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี
58) นางสาว ปวีณา  สมตน. รร.โยธินบูรณะ
59) นางสาว ปวีณา. รักษาสิทธิ์  รร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
60) นางสาว ปัญฑารีย์. ดีประเสริฐกุล  รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ
61) นางสาว ปิ่นปินัทธ์. รดาเตชิตทรัพย์  รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม
62) นางสาว ปุญชรัสมิ์. ทรัพย์ทวีวศิน  รร.เซนต์ฟรังฯ
63) นางสาว ปุญญ์ปาลี. รอดสวาสดิ์  รร.โยธินบูรณะ
64) นางสาว พรสรวง. ใจยา  รร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี
65) นาย พลาธิป. วงศ์สุวรรณ  รร.วัดราชบพิธ
66) นางสาว พัชรพร. คามะนา  รร.ระยองวิทยาคม
67) นางสาว พัชรินทร. อุบลรัตน์  รร.สตรีทุ่งสง
68) นางสาว พาณิภัค. ศิริฤทธิ์  รร.มัธยมวัดนายโรง
69) นางสาว พิมนภา. สดใส  รร.พรหมนุสรณ์ เพชรบุรี
70) นางสาว พิมพ์มาดา. ผสมทรัพย์  รร.สตรีวิทยา
71) นางสาว พิมพิกา. สังวาลย์  รร.ราชนันทาจารย์ฯ
72) นางสาว พุทธธิตา. แก่นจันทร์  รร.สายปัญญาฯ
73) นาย พุทธพร. ชนัทนาวา  รร.อุทัยวิทยาคม
74) นางสาว เพ็ญศิริ. อนุเคราะห์  รร.สระบุรีวิทยาคม
75) นางสาว ภรมน. เภาด้วง รร.สาธิตราชภัฏ นครปฐม
76) นางสาว ภัทรวดี. พจนสุนทร  รร.สตรีสมุทรปราการ
77) นาย ภานุวิชญ์. บูรณนัติ  รร.เซนต์ดอมินิก
78) นาย ภานุพงศ์. มั่นแน่  รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย
79) นางสาว ภาสินี. กองแก้ม  รร.ราชินีบูรณะ
80) นาย ภูริทัต. พรหมชาติ  รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
81) นางสาว ภูรีรัตน์. อรัณยภูมติ  รร.ราชวินิต มัธยม
82) นางสาว มาศศวี. นนทประดิษฐ์  รร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา
83) นางสาว มนชลัส. ตันจะโข  รร.สุราษฎร์ธานี
84) นางสาว มินตรา. ขันทับทิม  รร.วัฒนาวิทยาลัย
85) นางสาว เมธวี. ตระกูลศุภฤกษ์  รร.สาธิตรามฯ
86) นางสาว เมธาวี  สกุลคล้อย  รร.สตรีวัดระฆัง
87) นาย ยศกร. สายะสนธิ  รร.นวมินทราชินูทิศฯ
88) นาย ยุทธพิชัย. เหล่าแช่ม  ม.เกษมบัณฑิต
89) นางสาว ยุวดี. สุทธิเดชตระกูล  รร.สารสาสน์วิเทศบางบอน
90) นางสาว ยุวมิตร. เมืองดี  รร.สุราษฎ์ธานี
91) นางสาว ยูถิกา. พาณิชย์วิบูลย์  รร.สารสาสน์วิเทศน์รังสิต
92) นางสาว รติวรรณ. งามจริยาวัตร  รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
93) นาย รพีพัฒน์. ส่งศรี  รร.กาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
94) นาย รัฐวิชญ์. รุ่งฉัตร์รัฐโชติ รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน
95) นาย โรจนศักดิ์  สาวะริบา  รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
96) นางสาว วรารัตน์. พจนีย์นนท์  รร.ฐานปัญญา
97) นางสาว วสินี. สังข์ศิริ  
98) นาย วีรพล. ฉิมสวัสดิ์  รร.สามเสนวิทยาลัย
99) นาย วีรภัทร. เพชรสูงเนิน  รร.ศรีวิกรม์
100) นางสาว ศศิชา. ไพบูลย์ศิริธน  รร.ศึกษานารี
101) นางสาว ศศิกานต์. อุดมอานุภาพสุข. รร.ราชินี
102) นางสาว ศริณยา. ภุมมา  รร.เขมะสิริลนุสสรณ์
103) นางสาว ศิรินทิพย์. สายคำ  รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
104) นาย ศุภกาญจน์. ราสุวรรณ  รร.นนทรีวิทยา
105) นาย ศุภชัย. ฉัตรธนโชติ  รร.ทวีธาภิเศก
106) นางสาว ศุภนิดา. จันทร์กระจ่าง  รร.สาธิตสวนสุนันทา
107) นางสาว ศุภนิดา. ก่อเฉลิมสนธิ  รร.อัสสัมชัญศึกษา
108) นางสาว สโรชา. สุนทรกุล  รร.สาธิตรามฯ
109) นาย สวณัฐ. คร่องเชิงสาน  รร.กาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
110) นาย สิรวิชญ์. เงารุ่งเรือง  รร.มัธยมวัดนายโรง
111) นางสาว สุชญา. เหมือนประสิทธิเวช  รร.สตรีวิทยา2
112) นางสาว สุชานันท์. ทองรอด  รร.สตรีวิทยา
113) นางสาว สุดาวดี. ศรีวิบูลย์  รร.ราชวินิต มัธยม
114) นางสาว สุธากร. กาญจนบดี  รร.ราชวินิตบางแก้ว
115) นางสาว สุธิมา.  ศรีสุข  รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
116) นางสาว สุธีธิดา. สร้อยพวง  รร.สุมุทรสาครบูรณะ
117) นาย หนึ่งเดียว. พรหมเบญจศร  รร.สวนกุหลาบฯนนทบุรี
118) นางสาว อดิศา. มีสุวรรณ์. รร.วัฒนาวิทยาลัย
119) นางสาว อนงค์นาถ. มณีศรี  รร.จอมพระประชาสรรค์
120) นางสาว อภิชญา. ทองคงใหม่  รร.สตรีทุ่งสง
121) นาย อภิวิชญ์. พุ่มพวง  รร.เซนต์คาเบรียล
122) นางสาว อริสรา. รักธรรม  รร.ราชินี
123นางสาว อริยภรณ์. บัวทอง  รร.กาญจนานุเคราะห์
124) นางสาว อัญชลีพร. ผ่องแผ้ว  รร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี
125) นางสาว อัญมณี. โชติมณี
126) นาย อัฑฒ์อภิ. พุฒิธนินสิทธิ์  รร.ปากช่อง
127) นางสาว อิสริยาภรณ์. สุขสดเขียว  รร.ราชินีบูรณะ นครปฐม
128) นางสาว เอื้อมพร. อาจรักษา  รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
129) นาย โอม. อุดมกิจสกุล  รร.สามเสน
* รายชื่อข้างต้น รวมนักเรียนจำนวนมากที่สอบติดได้ทั้ง2สนามสอบทั้งSEAsและรัสเซียศึกษา ไว้ด้วย รวมถึงนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจมีรายชื่อไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีนักเรียนหลายคอร์สที่สอบติดจำนวนมาก ขออภัยด้วย หากมีนักเรียนเตรียมโดมที่สอบติด แต่ไม่ปรากฎชื่อ สามารถแจ้งมาได้ที่เตรียมโดม

Tags : รายชื่อสอบติดSEAs รายชื่อสอบติดรัสเซียศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view