หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

รายชื่อน้องๆสอบติดศิลปศาสตร์ ปี2555

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนเตรียมโดมสอบตรงติด มหา'ลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดสัมภาษณ์คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2555 จำนวนมาก


.: สอบติดSEAs กว่า70 คน จากคณะรับไว้ 100คน มากที่สุดในเมืองไทย

.: สอบติดรัสเซียศึกษา 90%ของผู้เรียนเตรียมโดมที่เข้าเรียน (ซึ่งรัสเซียเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน20คน ติดเกือบยกห้อง !!)

 1. เขมจิรา                  อัคราตรีทศ            หมิว                         สวนกุหลาบรังสิต
 2. เจตธวัช                 สุขสมานพานิชย์      แมน                         บดินทรเดชา1
 3. เต็มศิริ                   ไชยมีสุข              จิว                            ศึกษานารี
 4. เสาวลักษณ์             วิบูลศิลป์              สาลี่                          สตรีวิทยา              
 5. แพรวนภา               เจริญนันทวงศ์        แพรว                        อัสสัมชัญ ธนบุรี
 6. กชกร                    เกษมโกศลศรี        ไข่มุก                        อัสสัมชัญคอนแวนต์
 7. กนกพร                  หลายทอง             พร                          พนมอดุลวิทยา
 8. กนกรัฐ                  ศรีปิยะพันธุ์            ตาล                         สาธิตรามคำแหง
 9. กรชนก                  ชีวชูเกียรติ             บริ้ง                          พระหฤทัยคอนแวนต์
 10. กวินนา                   สานุสันต์              น้ำตาล                     ราชประชาสมาลัยฝ่ายฝัธยม รัชดาภิเษก
 11. กษมา                    ธรรมถาวร             แพทตี้                     ปทุมเทพวิทยาคาร
 12. กานพลู                  กาญจนรังษี           พริกไทย                  เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 13. จินต์ทิพย์                เอกพิสิฐ              จ๊อบ                        ราชินี
 14. จินตนา                   เซ่งเอ้า                ออม                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 15. ชลิตา                     มีแสง                  อาย                        เซนต์โยเซฟศรีเพรชบูรณ์
 16. ฐิติมา                     เกิดทอง              ลูกเกด                      หาดใหญ่วิทยาลัย
 17. ฐิติรัตน์                   สุธารสขจรชัย         เฟรช                       สุรศักดิ์มนตรี
 18. ณพิชญา                 ธรรมศรีทิพย์          จิ๊บ                          รัตนธิเบศร์
 19. ณริภา                    ศิริพานิช                อิ่ม                         วัฒนาวิทยาลัย
 20. ณัฐณิชา                 พ่วงอ่างทอง           ตูน                         สาธิตอยุธยา
 21. ณัฐธิดา                  ยอดจรัส                พั้นซ์                       เซนต์ฟรังฯ
 22. ณัสฉรีย์                  ยังบรรเทา              พิม                        มหาวิทยาลัยศิลปากร
 23. ทรงพล                  ภู่เกิด                    เติ้ง                        สามัคคีวิทยาคม
 24. ธนกฤต                  แก้วศรีสม               ฟิวส์                       เทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)
 25. ธนพล                   สมจิตร                   ดั้ม                        สามเสนวิทยาลัย
 26. ธนพัฒน์                 ระมณี                   พิชชี่                      วิมุตยารามพิทยากร
 27. ธนัญญา                 พลายน้อย              เบลล์                      ศึกษานารี
 28. ธวัลรัตน์                 แสงพงษ์                เกด                       สงวนหญิง สุพรรณบุรี
 29. ธันย์ชนก                ดำสมุทร์                แทคแคร์                  เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 30. นภสวาสดิ์               ปัญญจเร                มิ้นท์                       เซนต์ฟรังซีสซฯ
 31. นวดี                      อนุเคราะห์กุล          โอปอ                     สตรีทุ่งสง
 32. นัทธมน                  ใยน้อย                  เตย                      จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 33. นิโลบล                   แจ่มใส                  ทราย                    เชียงคำวิทยาคม พะเยา
 34. นิตินัย                    ธงสันเทียะ              เอิร์ธ์                     เซนต์โยเซฟศรีเพรชบูรณ์
 35. บารเมษฐ์                อิ่มจิต                    แชมป์                    หอวัง
 36. บุญฑริกา                อุปถัมภ์                  ไอซ์                     สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 37. บุรธัช                     คชพลายุกต์             ต่อ                      บดินทรเดชาฯ2
 38. ปฏิภาณ                  เหล่าแสงธรรม          เอฟ                     โยธินบูรณะ
 39. ปณฐา                    วิทยาพันธุ์              วีด๊าด                     สารสาสน์เอกตวา
 40. ปริชญา                   เชื้อสิงโต               ไอซี่                      จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 41. ปัญญ์ชลี                 จันทมาลา               ปุ้ย                       เพ็ญสมิทธิ์
 42. ปุณยาพร                พานมะลิ                 ป๊อป                     สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 43. พรรณนภา               โพโต                    แพรว                    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 44. พิธัญญา                 ศรีชาติ                   พีล                       สตรีวิทยา
 45. พีรวิชญ์                  คมกริช                   ป๊อป                     ปทุมวิไล
 46. พุธรักษา                 หิรัญสิริสวัสดิ์           มะเหมียว                พระมารดาพินิจจานุเคราะห์
 47. ภารวี                      บูรณะจรรยากุล         พาย                     อัสสัมชัญศึกษา
 48. ภาสกร                   อธิขจรสุข                ตี๋                         เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 49. มัณฑนา                 โสพรรณตระกูล         วุ้นเส้น                   สระบุรีวิทยาคม
 50. ยศวีร์                     ศิริผลธันยกร            เฟิร์ส                     สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 51. รัชนีพร                   บุญสลับ                 พลอย                    ฤทธิยะวรรณาลัย
 52. รัชวรรณ                  รัตนประกายแก้ว       พลอย                    สมุทรปราการ
 53. ลลิตพรรณ               คงเพ็ชรศกดื           โฟน                       สตรีนครสวรรค์
 54. ลลิตา                     ปาละกูล                ปลาดาว                  เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 55. ลลิตา                     มีสันทัด                 ต้อง                       ประจวบวิทยาลัย
 56. วนาลี                     ประพฤทธิ์ตระกูล       นูค                        ราชินี
 57. วรรณวิสาข์               ศรีทวีป                  เกมส์                     หาดใหญ่วิทยาลัย
 58. วรางคณา                ธัญมณีสิน               แอลโม่                   อัปสรสวรรค์
 59. วราลี                      หิรัญชาติ                ดาว                       สารวิทยา
 60. วิไลลักษณ์              จรัญรัฐชัย               มุก                        พระหฤทัยคอนแวนต์
 61. ศจีนรา                    เทพพิมาน             น้อท                      หอวัง
 62. ศศกมล                   หุบชบา                 มิ้ม                        สาธิตสวนสุนันทา
 63. ศศิมณฑ์                 อารามรักษณ์           มุก                         สตรีทุ่งสง
 64. ศิริรักษ์                   ไชยต่อเขตต์           เกล้า                      เบญจมเทพอุทิศ
 65. ศุภนิดา                   ศุภเกษมสันติ์          กุ้ง                         สตรีมหาพฤฒารามฯ
 66. สมพักตร์                 อุณฑพันธุ์             ปัทม์                       พระสุธรรมยานเถระวิทยา อุทัยธานี
 67. สรัลชนา                  เกิดนาค               ปอม                        จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 68. สุชญา                    ศันสนะจิตสกุล       ซวง                         อัสสัมชัญคอนแวนต์
 69. สุธิตา                     สระทองห่อ           พีม                          วิทยาลัยนาฎศิลปะ
 70. สุพัชรฎา                 พาหาทรัพย์อนันต์    แอม                        เฉลิมพระเกียรติฯศรีษะเกษ
 71. สุรัตน์วดี                  จงสงจิตต์              พิน                         สตรีวิทยาลัย
 72. อติภา                     สุวรรณมาฆะ           เก้า                        ทิวไผ่งาม
 73. อภิดิฐ                     อุทิสธรรมศักดิ์        เก่ง                         จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 74. อภิสรา                    สุขพงษ์ไทย          พลอย                     ดัดดรุณี
 75. อรณิชา                   เกียรติอมรเวช         มาย                       ราชินีบูรณะ
 76. อรณิชา                   คล้อยเคลื่อน          ฟ้า                         อัสสัมชัญธนบุรี
 77. อัจจิมา                    องค์ประกอบกุล      หมิว                        จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 78. อัฐภิญญา                 คงคา                   แนน                       สามเสนวิทยาลัย
 79. อัฐภิญญา                 ปัญญาวชิรญาณ       แพน                      สตรีศรีสุริโยทัย
 80. อิศราภรณ์                พรหมแสนยากร       วิกกี้                       ราชินี
 81. อิศวีร์                      สุวรรณรัต              แจ็ค                       เซนต์คาเบรียล
 82. ณัฏฐณิชา                จิตตวีระ                ปาล์ม                     เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 83. สุจิตรา                    ทับตรง                 กิ๊ก                        เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 84. ณัฏฐกมล                นราพงศ์                จ๋า                         สตรีวิทยา
 85. จุมพล                     แซ่โค้ว                ตังกวย                    วัดราชบพิธ
 86. นิธิกร                      ลี้เจริญ                กอล์ฟ
 87. สุขุมา                     ธรรมโมหะเว          ทราย                      เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
 88. กนกวรรณ                เยาวละออง           นก                         สามเสนวิทยาลัย
 89. ภัทราพร                  วรรณสมบูรณ์         เป้                          สามเสนวิทยาลัย
 90. พรนภา                    เลิศบัวสิน             ฟ้า                         สามเสนวิทยาลัย

                               

นอกเหนือจากน้องๆเตรียมโดมที่สอบติดคณะศิลปศาสตร์ เป็นอันดับ1 ของเมืองไทยแล้ว นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ... เพราะสิ่งที่มีค่ามากกว่าสอบติดหรือไม่นั้น คือ ความทุ่งเท ตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างสุดพลัง และดูแลเอาใจใส่น้องๆทุกคน จนได้รับคำกล่าวชมเชยมากๆขึ้นทุกปี ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจ และเราพร้อมน้อมรับคำติชมทุกประการ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นทุกปี (สามารถติดตามคำนิยม ความรู้สึกดีๆเตรียมโดมจำนวนมาก ในสถานที่เรียน เพราะมันเยอะแยะมากมายที่นักเรียนเขียนมอบให้ 5555 ขอบคุณจากใจจ้ะ)Tags : สถาบันเตรียมโดม TRIAM'DOME ผลการสอบติดเตรียมโดม รายชื่อสอบติดรัสเซีย รายชื่อสอบติดSEAs ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view